febr. 24

Equilibrium, espais de salut cos-ment que busquen el benestar dels seus socis

L’organització creix a bon ritme, i busca finançament amb l’objectiu d’obrir més centres.  

Barcelona, 25 de febrer de 2016. Equilibrium es defineix com un espai de salut  cos-ment multidisciplinari i enfocat a l’atenció personalitzada.

En els seus centres s’ofereix servei de gimnàs, fisioteràpia, entrenament esportiu, nutrició i psicologia. Es presenten com una solució al sedentarisme i l’estrès que viu gran part de la nostra societat.

S’ofereixen diferents packs depenent dels objectius de l’usuari. I també ofereix acompanyament familiar.

Equilibrium vol obrir un nou centre per oferir els seu valor a més usuaris. És per això que busca finançament i ja ha contactat amb varis Business Angels de la xarxa BANC.

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

febr. 16

BANC gives a class about alternative funding to UPF engineers

The engineers who study the subject of entrepreneurship learned how to search funding through angel investment and soft loans

Barcelona, on 15th February 2017.  BANC attended the Pompeu Fabra University to give a class to Engineering students who do the subject of Entrepreneurship.

The subject is taught by Susana Domingo, head of the Innovation Unit of the UPF Business Shuttle and she is also an expert in business strategy. The subject trains future engineers who are interested in starting a business.

The presentation was done by Marc Vila and David Gómez. They discussed the keys and tips for finding alternative funding, either through private investors (Business Angels) or non-bank participatory loans such as Enisa, Emprendetur, etc. The importance of the value proposition was highlighted when they explained how to present the projects to potential investors.

The session was quite informal, where the students were able to ask questions during the class.

About BANC

BANC was the first Catalan and Spanish private Business Angels Network. The organization was founded by the CECOT employers union and Autoocupació foundation, with the collaboration of  ICF (Institut Català de Finances). BANC belongs to the XIP (Xarxa d’Inversors Privats d’Acció), it is a member of the Spanish Association of Business Angels Networks (AEBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). BANC is the main promoter in Spain for the Global Business Angels Network (GBAN).

febr. 16

BANC imparteix una classe sobre finançament alternatiu als enginyers de la UPF

Els enginyers que fan l’assignatura d’emprenedoria van aprendre sobre la recerca de Business Angels i de préstecs no bancaris.

Barcelona, 15 de Febrer de 2017.  Dos treballadors de BANC van assistir a la Universitat Pompeu Fabra per impartir una classe als estudiants d’Enginyeria que cursen l’assignatura d’Emprenedoria.

L’assignatura és impartida per Susana Domingo, responsable de la Unitat d’Innovació de la UPF Business Shuttle i experta en estratègia empresarial. L’assignatura forma als futurs enginyers que estan interessats en emprendre un negoci.

La presentació, feta per en Marc Vila i en David Gómez, va tractar sobre les claus i els consells per trobar finançament alternatiu, ja sigui a través d’ inversors privats (Business Angels) o de préstecs tous no bancaris com l’Enisa, Emprendetur, etc.

La sessió va ser bastant informal, on els alumnes van poder anar fent preguntes durant la classe.

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

febr. 15

90% of investment in early-stage companies come from Business Angels

The World Business Angels Investment Forum (WBAF) held in Istanbul gathered the investment ecosystem

Albert Colomer, Board Member of EBAN and BANC’s Director, was present at the event

Istanbul, on February 14th 2017. Following the success of the first World Business Angels Investment Forum (WBAF) held in 2016, this year the event was raising expectations.

The forum was held in Istanbul last Monday 27th, and it has focused on the different options that companies have to boost innovation and bring more value through partnerships with business angels, startups and SMEs.

More than 100 global experts participated in several panels and presentations.

Albert Colomer, BANC’s Director and Board Member of EBAN, participated in two of these panels, debating issues such as the consequences of Brexit on the private investment ecosystem and the effect of the Global Youth Empowerment Fund on project financing.

Private investment and Venture Capital are growing significantly globally. During this first quarter of the year, Venture Capital funds are almost 17% of the funds invested.

The event also highlighted the role of Angel Investment, recalling that more than 90% of investments in early-stage European companies come from Business Angels.

The size of the investment market in start-up companies is over 5.7 billion euros in Europe and more than 20 billion dollars in the US and Canada. The total market size is expected to exceed $ 50 billion by 2020.

It has also been recalled that more than 96% of the world economy is driven by SMEs, startups and entrepreneurs.

Albert Colomer said that many governments have already understood the importance of investment in creating new jobs and promoting social justice, and have therefore implemented new regulations that provide tax incentives for Business Angels and start-ups.

febr. 14

El 90 % de les inversions en empreses de nova creació a Europa procedeixen de Business Angels

El World Business Angels Investment Forum (WBAF) celebrat a Istanbul va reunir tot l’ecosistema inversor Mundial

Albert Colomer, membre del Board de la Eban i director de BANC, present a l’esdeveniment

Istanbul, 14 de Febrer de 2017. Desprès de l’èxit del primer World Business Angels Investment Forum (WBAF) celebrat al 2016, aquest any despertava expectatives. El fòrum s’ha celebrat a Istanbul i s’ha centrat en les opcions que tenen les empreses per potenciar la innovació i aportar més valor a través de les associacions amb business angels, startups i PYMES.

L’esdeveniment, que ha comptat amb més de 100 experts mundials que han participat en varies taules rodones i presentacions, ha proporcionat varis titulars.

Albert Colomer, director de BANC i membre del Board de la EBAN, ha participat en dos d’aquests, debatent diferents qüestions com les conseqüències del Brexit a l’ecosistema de la inversió privada i l’efecte del Global Youth Empowerment Fund sobre el finançament de projectes.

La inversió privada i el capital risc estan creixent considerablement a nivell mundial. Durant aquest primer trimestre, els fons de Venture Capital han representat gairebé el 17% dels fons invertits, més del doble de la seva quota de fa cinc anys.

L’esdeveniment també ha transmès la importància del paper de l’Angel Investment, recordant que més del 90 % de les inversions en les fases inicials de creixement de les empreses a Europa procedeixen de Business Angels.

Albert Colomer, membre del Board de la EBAN, a la cerimònia de lliurament dels premis mundials a l’excelencia del World Business Angels Investment Forum a Istanbul.

La dimensió del mercat d’inversió en empreses de nova creació és de més de 5.700 milions d’euros a Europa i més de 20.000 milions de dòlars als EUA i Canadà. S’espera que la mida total del mercat superi els 50.000 milions de dòlars al 2020.

També s’ha recordat que més del 96% de l’economia mundial està impulsada per les PIMES, startups i emprenedors.

En paraules d’Albert Colomer, board membre de la EBAN, molts governs ja han entès la importància de la inversió en la creació de nous llocs de treball i en el foment de justícia social, i per tant han posat en pràctica noves regulacions que proporcionen incentius fiscals per als Business Angels i per les empreses de nova creació.

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

febr. 08

Test Motors i Equilibrium presenten els seus projectes a 4 inversors de BANC

La xarxa va organitzar un Mini Fòrum per tal d’apropar les empreses als inversors

Barcelona, 07 de Febrer de 2017.  Les oficines de la Business Angels Network de Catalunya van presenciar un mini fòrum on dos empreses van presentar els seus projectes emprenedors a Business Angels de la xarxa.

Els inversors que van assistir ja havien estudiat anteriorment cada projecte i volien conèixer els emprenedors personalment. Per això, el mini fòrum és va fer amb la finalitat de fomentar l’apropament entre les dues parts.

La primera empresa en exposar va ser Test Motors. Empresa de la qual vàrem escriure un article fa alguna setmana.

http://blog.bancat.com/2017/01/17/test-motors-prediu-les-possibles-averies-de-motors-electrics/

La startup prediu les futures averies a motors i generadors elèctrics gràcies a l’Internet of Things.

La segona empresa en exposar va ser Equilibrium. Un espai de salut cos-ment que dona servei de fisioteràpia, entrenament esportiu, nutrició i psicologia als seus centres. Aportant el màxim als seus clients.

El Mini fòrum és un primer pas per encarrilar les possibles relacions que poden proliferar entre els inversors i els emprenedors.

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

 

febr. 07

Test Motors and Equilibrium make a conference about their projects to 4 BANC’s investors

The network organized a mini forum with the goal to improve the relationship between investors and entrepreneurs

Barcelona, on February 7th 2017.    BANC’s offices witnessed a mini forum where two companies presented their entrepreneurial projects to Business Angels of the network. The investors who attended had previously studied each project and wanted to meet the entrepreneurs personally. For that reason, the mini forum was made with the purpose of promoting the relationship between them.

The first company to explain their project was Test Motors. This startup predicts future breakdowns of motors and electric generators thanks to the internet of things.


The second company to present themselves was Equilibrium, a body-mind-health space that gives different services like physiotherapy, sports training, nutrition and psychology in its centers.

 

The mini forum is a first step to put together the possible relationships that can thrive between investors and entrepreneurs.

About BANC

BANC was the first Catalan and Spanish private Business Angels Network. The organization was founded by the CECOT employers union and Autoocupació foundation, with the collaboration of  ICF (Institut Català de Finances). BANC belongs to the XIP (Xarxa d’Inversors Privats d’Acció), it is a member of the Spanish Association of Business Angels Networks (AEBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). BANC is the main promoter in Spain for the Global Business Angels Network (GBAN).

 

febr. 02

BANC advises nine projects at Open Future Cornellá

The main objective is to find alternative funding for startups which can bring value

Barcelona, on February 1st 2017.  Two consultants of BANC, the Business Angels Network of Catalonia, attended the Open Future Cornellà to explain how the world of private investment is changing.

The attendees, 15 entrepreneurs from nine startups, could learn the keys and the benefits to find a Business Angel. Also, they could listen some tips in order to find different kinds of alternative funding like soft loans. BANC’s consultants explain the main characteristics of the Enisa and the SME Instrument.

After that, entrepreneurs presented their projects in three-minute rounds.

Finally, each startup was advised personally for our consultants. Now they are   studying the possible entry of some projects into the network.

BANC success ratio is attractive, but the main goal is to keep improving it continuously.

About BANC

BANC was the first Catalan and Spanish private Business Angels Network. The organization was founded by the CECOT employers union and Autoocupació foundation, with the collaboration of  ICF (Institut Català de Finances). BANC belongs to the XIP (Xarxa d’Inversors Privats d’Acció), it is a member of the Spanish Association of Business Angels Networks (AEBAN) and the European Business Angels Network (EBAN). BANC is the main promoter in Spain for the Global Business Angels Network (GBAN).

 

febr. 02

BANC assessora 9 projectes al Open Future Cornellà

L’objectiu és trobar finançament alternatiu per a les startups que poden aportar valor

Barcelona, 01 de Febrer de 2017.  Dos consultors de BANC van assistir al Open Future Cornellà per explicar com funciona el món de la inversió privada. Els assistents, 15  emprenedors de 9 startups, van poder aprendre les claus i els avantatges de trobar un Business Angel i les diferents opcions de finançament alternatiu com son els préstecs tous sense avals.

Desprès de que els consultors de BANC expliquessin les principals peculiaritats de    l’ Enisa i el SME Instrument, els emprenedors van exposar els seus projectes en rondes de tres minuts.

Finalment, es va assessorar personalment a cada startup i s’està estudiant la possible entrada a la xarxa BANC dels projectes amb més potencial.

El rati d’èxit de la Xarxa BANC a l’hora d’aconseguir préstecs tous per als projectes és molt bo, però l’objectiu és seguir millorant contínuament.

 

Sobre BANC

BANC, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). BANC està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).